Algemene Voorwaarden

 1. Boekingen worden eerst van kracht, als de eerste aanbetaling, zijnde 30% van het factuurbedrag op de bankrekening van Casita Boschberg is overgemaakt.
 2. De huurprijs is inclusief het verbruik van gas, water en elektriciteit.
 3. Het restant van de huursom moet zijn voldaan uiterlijk vier weken voor het betrekken van de  bungalow.
 4. Verhuurder heeft het recht volledige schadeloosstelling te vorderen, indien door nalatigheid van de huurder of zijn medebewoners schade is toegebracht aan het gehuurde of vermissing of beschadiging van huishoudelijke en/of andere goederen is vastgesteld.
 5. Het is de huurder niet toegestaan de bungalow onder te verhuren of meer personen te doen huisvesten dan is overeengekomen. Bij overtreding heeft de verhuurder het recht zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder verplichting tot teruggave van de ontvangen huursom of een gedeelte daarvan. Deze bepaling is eveneens van kracht indien de huurder niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Verhuurder is dan gerechtigd de bungalow aan derden te verhuren. Het is niet toegestaan de bungalow geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. Tussentijds wisselen van bewoners is dus niet toegestaan.
 6. Het huisvesten van één huisdier in het gehuurde is toegestaan, mits vooraf gemeld en betaald (zie kopje huisdieren).
 7. Huurder dient zich te houden aan de verdere voorwaarden en reglementen, welke door “De Boschberg” zijn vastgesteld en welke hierbij zijn ingesloten. Overtreding kan de verhuurder noodzaken deze huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen conform het bepaalde in artikel 6 van de algemene voorwaarden. 
 8. Indien de huurder tot annulering van de overeenkomst overgaat, zal hij een schadeloosstelling aan de verhuurder moeten betalen, ten bedrage van:       
  – 0% van de huursom bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum; 
  – 30% van de huursom bij annulering tot één week voor de ingangsdatum;
  – 100% van de huurprijs bij annulering binnen één week voor de ingangsdatum of in geval van no-show;
  U kunt per mail annuleren. Als annuleringsdatum wordt aangemerkt de datum van de email.
 9. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of claims van derden door (onrechtmatig) gebruik van de datainfrastructuur van de bungalow (zoals wifi, netwerkverbinding, computerapparatuur e.d.) gedurende de huurperiode.

Huisdieren

Het meebrengen van maximaal 1 huisdier per bungalow is toegestaan, mits het bij de reservering is aangemeld. U dient zich aan de volgende regels te houden:

 1. Op het park dient uw huisdier aan de lijn te worden gehouden. Let op: loslopende katten worden gevangen en afgevoerd indien ze geen halsband met adres/telefoonnummer hebben.
 2. Uitwerpselen dienen door de eigenaar van de hond te worden verwijderd.
 3. Huisdieren worden niet toegelaten bij het zwembad/terras.
 4. Onderkomen (hondenmand, hok, bench, etc.) van uw huisdier meebrengen.
 5. Vlooien preventie is verplicht.
 6. Huisdier voorzien van de in Nederland verplichte inentingen.
 7. In de bungalow rondlopende huisdieren dienen zindelijk te zijn.
 8. Huisdier in de slaapkamers zijn niet toegestaan.
 9. Huisdieren mogen niet in de tuinbeplanting (i.v.m. automatisch irrigatiesysteem).
 10. Geen huisdieren van bezoekers.
 11. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
 12. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.
 13. Pitbullterriërs en andere angstaanjagende honden worden niet toegelaten!